0612457859 Andre@tothepoint.in

Algemene voorwaarden

to the point

 –
Bermweg 468
2907 LD Capelle aan den IJssel

1. ALGEMEEN

1.1 Opdrachtnemer:

to the point

1.2 Opdrachtgever:

elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enige wijze aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

1.3 Opdracht:

de opdracht van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever om werkzaamheden te verrichten, al dan niet ten behoeve van een particulier, het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling.

1.4 Deelnemer(s):

door Opdrachtgever gegeven personen, dan wel personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door Opdrachtnemer verzorgde werkzaamheid.

1.5 Werkzaamheden:

• door Opdrachtnemer verzorgde ‘in-company’ training, cursus, workshop, scholing, studie- of themadag, opleiding dan wel enig andere vorm van begeleiding (hierna te noemen In-Company Trajecten). Onder ‘in-company’ worden werkzaamheden verstaan die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) deelnemers wordt verzorgd.

 • door Opdrachtnemer verzorgde ‘open’ training, cursus, workshop, scholing, studie- of themadag, opleiding dan wel enig andere vorm van begeleiding (hierna te noemen Open Trajecten). Onder ‘open’ worden werkzaamheden verstaan waarvoor aanmelding voor iedere geïnteresseerde open staat.

• door Opdrachtnemer verzorgde coaching, counseling, therapie dan wel enige andere vorm van persoonlijke begeleiding (hierna te noemen Coaching Trajecten).

 • door Opdrachtnemer verrichte dienst, zoals advisering, in de ruimste zin des woords (hierna te noemen Advies Trajecten).

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.

2.2

Door ondertekening van de overeenkomst met de Opdrachtnemer verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en er mee in te stemmen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Standaardvoorwaarden van de Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2.3

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten aan Opdrachtnemer, waarvoor in de uitvoering derden worden betrokken.

2.4

Indien Opdrachtgever zorgt voor aanmelding van deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens opdrachtnemer deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle claims van deelnemer, als opdrachtnemer jegens deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

3. OVEREENKOMSTEN

3.1

In In-Company en Advies Trajecten komt de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand op het moment dat de door de Opdrachtnemer en Opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende offerte door Opdrachtnemer voor akkoord retour is ontvangen. Zolang de offerte niet retour is ontvangen behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

3.2

In Open Trajecten komt de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand door rechtsgeldige ondertekening door Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijfformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.3

In Coaching Trajecten komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van het coachingscontract (verstrekt door Opdrachtnemer) door Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

3.4

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, ontwerp, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt.

3.5

De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Opdrachtnemer.

3.6

Mondelinge toezeggingen verbindt Opdrachtnemer slechts nadat deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd door Opdrachtnemer. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende offerte (nog) niet (getekend) retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

3.7

De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken, of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.8

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit of Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1

Opdrachtnemer is gerechtigd:

5. ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

5.1

De Opdrachtgever voor een In-Company, Open, Coaching of Advies Traject (hierna te noemen Traject) heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor het overeengekomen Traject te annuleren per aangetekende verzonden brief. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.

5.2

Na de totstandkoming van de overeenkomst voor een Traject zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijnen als bedoeld in 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6 € 50,- (excl. BTW) aan administratieve vergoeding in rekening worden gebracht.

5.3

Bij annulering langer dan 6 weken voor aanvang van het overeengekomen Traject is de Opdrachtgever verplicht 25% van het overeengekomen bedrag te betalen.

5.4

Bij annulering tussen zes weken en één maand voor aanvang van het overeengekomen Traject is de Opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

5.5

Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van het overeengekomen Traject is de Opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

5.6

Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van het overeengekomen Traject is de Opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

5.7

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer, in aanvulling op artikel 5.2 t/m 5.6, recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten van onderaanneming, secretariële en administratieve kosten, communicatiekosten, reiskosten, cateringkosten en locatiekosten.

5.8

In afwijking van artikel 5.2 t/m 5.7 kan annulering of wijziging van een coaching sessie, als onderdeel van een Coaching Traject, kosteloos geschieden tot 96 uur voorafgaande aan de sessie. Bij annulering of wijziging tussen 96 uur en 48 uur voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te betalen.

5.9

In geval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Deelnemer na aanvang van het overeengekomen Traject tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een Traject deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6. ANNULERING DOOR OPDRACHTNEMER

6.1

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen een Traject te annuleren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

6.2

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een Open Traject heeft Opdrachtnemer altijd het recht een Open Traject te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

Het programma in In-Company, Open, Coaching en Advies Trajecten tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; De planning van In-Company, Open, Coaching en Advies Trajecten voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

Bij onvoldoende aanmeldingen een In-Company of Open Traject af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor bestaande In-Company of Open Trajecten niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/ of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

4.2

Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren.

4.3

Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting – geen resultaatverplichting – aan de zijde van de Opdrachtnemer.

4.4

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker(s) de opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt daarbij rekening met de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.

4.5

Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, en met wederzijdse instemming.

4.6

Indien het Opdrachtnemer, door onvoorziene omstandigheden waaronder (doch niet beperkt tot) ziekte en ongeval, onmogelijk is de overeengekomen werkzaamheden tijdig te verrichten, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en in goed onderling overleg met Opdrachtgever nieuwe afspraken maken over de hervatting van werkzaamheden, dan wel in goed overleg met Opdrachtgever een plaatsvervanger aanstellen. Opdrachtnemer garandeert echter geen vervanging.

4.7

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van een Opdracht kan worden beïnvloedt. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en, in een aanvullende Opdracht, schriftelijk vast te leggen.

4.8

Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever of Deelnemer binden Opdrachtnemer slechts voor zover Opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Opdrachtnemer feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.

4.9

De door Opdrachtnemer aangeboden Open Trajecten vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

4.10

Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer apparatuur, materialen, informatiedragers en/ of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter kennis brengt.

6.3

Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden en reeds gemaakte en/of betaalde kosten waaronder begrepen de kosten van onderaanneming, secretariële en administratieve kosten, communicatiekosten, reiskosten, cateringkosten en locatiekosten. Voor zover overdracht van werkzaamheden aan Opdrachtgever of aan door Opdrachtgever aangewezen derden extra kosten voor Opdrachtnemer met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7. WIJZIGINGEN

7.1

Hoewel Opdrachtnemer een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Opdrachtnemer tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

7.2

Wanneer Opdrachtnemer instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Opdrachtnemer steeds volgens de geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen

8. ONTBINDING

8.1

Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) ontbinden, indien:

8.2

Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe bestede uren en dagdelen het uitgangspunt zijn. Daarnaast heeft Opdrachtnemer het recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten van onderaanneming, secretariële en administratieve kosten, communicatiekosten, reiskosten, cateringkosten en locatiekosten. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

8.3

Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zal Opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor Overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

8.4

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra arbeidsuren en kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

9. GEHEIMHOUDING

9.1

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel hun daartoe verplicht, zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2

Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 9.1 is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer, ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke ontwikkeld zijn tijdens de uitvoering van de Opdracht doch niet in de overeenkomst zijn omschreven.

10.2

Het is Opdrachtgever verboden modellen, producten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, muziek, software, (elektronische) bestanden, werkwijzen, technieken, instrumenten en adviezen, alles in de ruimste zin des woords, te openbaren of te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

10.3

Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, flyers en het project- en cursusmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zullen door de Opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest. Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst en/of nader aanvullende gemaakte afspraken, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen nadat Opdrachtnemer bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.4

Het auteursrecht op rapporten, adviezen, voorstellen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekening, software en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht (zie ook artikel 9).

11. HONORARIUM

11.1

Het honorarium en de prijzen van Opdrachtnemer zijn exclusief onkosten en exclusief declaraties voor door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

11.2

De tarieven en prijzen van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW en andere heffingen welke vanuit overheidswege kunnen worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken onvoorziene kosten.

11.3

Indien Opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Opdrachtnemer toch het recht BTW in rekening te brengen.

11.4

Tenzij anders overeengekomen is in het tarief van Opdrachtnemer inbegrepen: kosten secretariële en administratie werkzaamheden, telefoonkosten, reiskosten, cateringkosten en locatiekosten. Eventuele verblijfskosten worden gedeclareerd conform de afspraken in de offerte.

12. BETALING

12.1

Tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, geschiedt facturering per onmiddellijke ingang na ondertekening, door Opdrachtgever, van de Opdracht, c.q. overeenkomst en/of offerte.

12.2

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Opdrachtnemer anders is aangegeven, dient de betaling van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden door Opdrachtgever, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor particuliere cliënten en binnen 14 dagen voor zakelijke cliënten, organisaties en instellingen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12.3

Indien de Opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Opdrachtnemer vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Opdrachtnemer verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

13.2

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende Opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

13.3

Mogelijke aansprakelijkheid vervalt 14 dagen na afloop van de werkzaamheden.

13.4

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer(s) of Opdrachtgever.

13.5

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen, die voortkomen uit, en gebaseerd zijn op de modellen, producten, werkwijzen, technieken en instrumenten, alles in de ruimste zin des woords, zoals verstrekt door Opdrachtnemer.

13.6

Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Voor schade die direct een gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming is Opdrachtnemer alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Als Opdrachtnemer gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de afgesloten overeenkomst.

13.7

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op adviezen en aanbevelingen, verstrekt door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Deelnemer(s) en Opdrachtgever worden met nadruk aangeraden om de gegeven aanbevelingen en adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen en adviezen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.

13.8

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade tijdens de deelname aan een Traject. Deelname aan een Traject geschiedt op eigen risico. Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen wat mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid en of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Dientengevolge kan hij / kunnen zij Opdrachtnemer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) dienen de namens Opdrachtnemer gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) hiervan, zijn de gevolgen daarvan volledig voor Opdrachtgever en/of Deelnemer(s).

13.9

Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) dienen het aan Opdrachtnemer schriftelijk bekend te maken indien Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) aan een serieuze aandoening als psychose, schizofrenie, manische depressiviteit enz. onderhevig is/zijn en/of onder behandeling is bij een psychiater en/of zware traumatische ervaringen heeft/hebben ondergaan en/of door huisarts en/of medische specialist(en) voorgeschreven medicatie gebruikt. In gezamenlijk overleg tussen Opdrachtgever, Deelnemer(s) en Opdrachtnemer wordt dan besloten of de werkzaamheden en aangeboden Trajecten van Opdrachtnemer geschikt zijn voor Opdrachtgever en/of Deelnemer(s).

13.10

Het is Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) niet toegestaan om tijdens een Traject soft en/of harddrugs alsmede enige andere vorm van bewustzijnsveranderende substanties tot zich te nemen. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) dit wel doet of doen dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) (verdere) deelname aan een Traject te ontzeggen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik door Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) van de in dit artikel beschreven producten, substanties en/of middelen.

13.11

Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

14. OVERMACHT

14.1

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

14.3

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

14.4

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding van schade aan de andere partij. Dit met dien verstande dat de Opdrachtnemer zich kan beroepen op het recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken kosten die zij redelijkerwijs moest maken om de overeenkomst uit te kunnen voeren, waaronder begrepen de kosten van onderaanneming, secretariële en administratieve kosten, communicatiekosten, reiskosten, cateringkosten en locatiekosten.

14.5

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

15. KLACHTEN

15.1

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

15.2

Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

15.3

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

enige tekortkoming van Opdrachtgever en/of Deelnemer(s), bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door Opdrachtgever en/of Deelnemer(s). De Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) staat of staan in voor de juistheid en volledigheid van de voor het Traject essentiële informatie.

mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever c.q. Deelnemer(s) van door Opdrachtgever c.q. Deelnemer(s) tijdens het Traject verkregen aanbevelingen en/of adviezen, alsmede opgedane kennis, ervaring en/of rapportages.

16. STRIJDIGE CLAUSULES

16.1

In het geval deze algemene voorwaarden en de door Opdrachtnemer opgestelde opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de door Opdrachtnemer opgestelde opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

17. GESCHILLEN

17.1

Op alle gesloten overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) is het Nederlands recht van toepassing.

17.2

Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

17.3

Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Opdrachtnemer.

18. WIJZIGINGEN

18.1

Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waaronder Opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.